Pravidla účasti na akci a soutěže

Pravidla účasti na akci "Holbáci Šeráci"
(dále jen „Akce“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato pravidla blíže popisují podmínky, za kterých se zájemci – fyzické osoby mohou účastnit reklamní Akce Pořadatele a využít služeb Pořadatelem poskytovaných.

Pořadatelem Akce je společnost společnost Pivovar Holba, a. s., se sídlem Pivovarská ul. 261, Hanušovice, IČ:64610276, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 1246 (dále jen „Pořadatel“).

II. TRVÁNÍ AKCE A ÚČASTNÍCI

Akce se bude konat od 2. 6. 2017 do 29. 7. 2017 v prostorách pivovaru Holba (dále jen „Pivovar“) na adrese Pivovarská ul. 261, Hanušovice.

Akce v Pivovaru bude probíhat od 13:00 do 20:00 hod a bude zahrnovat:

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit průběh Akce, přesunout ji nebo ji nerealizovat. Účastník nemá v takovém případě nárok na jakoukoliv náhradu nákladů nebo škody, která by mu v důsledku toho vznikla.

Akce se může účastnit každá svéprávná fyzická osoba starší osmnácti (18) let, která se zaregistruje na internetových stránkách www.holbajede.cz prostřednictvím elektronické přihlášky (dále jen „Účastník“ a „Přihláška“). Registrace je tedy podmínkou účasti na Akci. Účastník se může Akce zúčastnit právě jednou v průběhu daného ročníku.

III. DOPRAVA

Účastník buď využije možnosti odvozu na místo konání Akce a z něj dopravcem zajištěným Pořadatelem, nebo se dopraví na místo konání Akce vlastními dopravními prostředky nebo prostřednictvím jiného dopravce.

Při využití dopravy zajišťované Pořadatelem bude Účastník informován prostřednictvím e-mailu o podmínkách přepravy, zejména v jaký čas a odkud proběhne odjezd na Akci a z Akce, pravidlech identifikace Účastníků nezbytné pro zajištění převozu a přepravních podmínkách dopravce. Tyto podmínky přepravy je oprávněn upravit nebo změnit výhradně Pořadatel a pro Účastníka jsou závazné. Nesouhlasí-li Účastník s podmínkami přepravy, je Pořadatel a jím zvolený přepravce oprávněn zajištění přepravy odmítnout.

Pokud se Účastník rozhodne využít pro přepravu na Akci a z ní své dopravní prostředky, případně dopravu jiného dopravce, nese si sám náklady na zvolený způsob přepravy a nemá žádný nárok na úhradu nákladů s takovou přepravou spojených.

IV. OSOBNOSTNÍ A AUTORSKÁ PRÁVA

Účastník výslovně souhlasí s pořizování jeho podobizny a projevů osobní povahy prostřednictvím fotografií a videozáznamů (společně dále jen „Záznamy“) Pořadatelem a jeho smluvními partnery zajišťujícími konání Akce a užití, šíření a zpřístupňování takových Záznamů veřejnosti všemi dostupnými prostředky, zejména – nikoli však výlučně – tzv. online médii v neomezeném časovém a územním rozsahu pro účely propagace Pořadatele a jeho výrobků. Tento souhlas je udělován bezúplatně.

Účastník dále souhlasí s užitím obsahu, který vytvoří v rámci Akce (fotografie, malby, video, atd.) a který bude mít zároveň charakter autorského díla (dále jen „Dílo“), Pořadatelem k jeho propagaci a jeho výrobků a za tímto účelem uděluje Pořadateli výhradní oprávnění k výkonu práva Dílo užít jeho zpřístupněním a sdělováním veřejnosti všemi dostupnými informačními kanály a médii, jakož i rozmnožováním Díla k tomuto účelu v neomezením rozsahu (dále jen „Licence“) s tím, že Pořadatel není povinen poskytnutou Licenci využít.

Licence je poskytována jako nevýhradní, na dobu trvání majetkových autorských práv k Dílu, pro území všech zemí světa, s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám.

Pořadatel je oprávněn upravit Dílo nebo jeho část takovým způsobem, který nesníží hodnotu nebo zásadním způsobem význam Díla. V rámci poskytnuté Licence je Pořadatel rovněž oprávněn užít Dílo pro potřeby marketingu a propagace.

V. OSOBNÍ ÚDAJE

Vyplněním Přihlášky poskytuje Účastník Pořadateli své osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum a rok narození, město, e-mail a telefonní číslo (dále jen „Kontaktní údaje“).

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) souhlasí Účastník se zpracováním svých Kontaktních údajů, které poskytl při vyplnění Přihlášky, Pořadatelem jako správcem osobních údajů nebo Pořadatelem smluvně pověřenými subjekty ke zpracování osobních údajů, za účelem marketingu, a to konkrétně k nabízení produktů značky Holba, zjišťování spokojenosti zákazníků a průzkumu trhu, jakož i za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje mohou být zpracovány manuálně i automatizovaně. Souhlas je poskytován na dobu 10 let od konání Akce.

Souhlas uděluje Účastník dobrovolně a byl poučen o všech svých právech podle zákona, zejména s právem přístupu k osobním údajům, právem na opravu osobních údajů, právy podle § 21 zákona, jakož i s právem tento souhlas kdykoliv odvolat formou písemné informace zaslané na adresu správce.

Účastník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Pořadatele na e-mailovou adresu či jiným obdobným způsobem. Účastník je oprávněn v případě porušení práv na ochranu osobních údajů obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Účastník zájezdu se zavazuje, že pokud svým vědomým či nevědomým chováním či jinou činností způsobí znečištění autobusu či jiný typ jeho poškození, budou tyto uhrazeny na jeho náklady.

Vyplněním Přihlášky souhlasí Účastník s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat. Pořadatel neodpovídá za škodu nebo jakoukoli újmu, která Účastníkovi vznikne v souvislosti s účastí na Akci.

Pořadatel si vyhrazuje právo upravit tato Pravidla.

V Hanušovicích dne 14. 5. 2017

zpět na úvod